Privātuma politika - Sporta komplekss 333
Privātuma politika

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp SIA „BalticRing333” un tās piedāvātā pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Klients). Veicot pasūtījumu SIA „BalticRing333” mājas lapā Klients piekrīt, ka ir iepazinies ar šo „Distances līgumu” un piekrīt tā saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Klients ir noslēdzis ar SIA „BalticRing333” līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

SIA „BalticRing333” Vispārējā Līguma noteikumos lietoto terminu nozīmes:

“333” sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA „BalticRing333” (reģ.nr. 40103537133), juridiskā adrese: Sila Priedes, Ropažu novads, Latvija, LV-2133, e-pasts: info@333.lv;

Līgums starp SIA „BalticRing333” un Klientu noslēgtais pirkuma līgums par pakalpojuma iegādi, kas tiek noslēgts šajos Noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā;

Klients šo Līguma noteikumu 1.1.p. izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz Līgumu kā pircējs;

Derīguma termiņš laika periods, kurā Klients var saņemt iegādāto pakalpojumu;

Mājas lapa www.333.lv interneta mājas lapa ar adresi www.333.lv, kurā, Klients, iegādājoties pakalpojumu, katru reizi noslēdz šajos noteikumos ietverto Līgumu;

Pirkuma maksa Mājas lapā norādītā  pirkuma maksa, ko Klients par pakalpojuma iegādi samaksā SIA „BalticRing333”;

Pakalpojums Mājas lapā norādītais pakalpojums, ko Klients var iegādāties;

Puse/s Klients vai/un SIA „BalticRings 333” kopā;

Trešā persona jebkura persona, kura nav Līguma puse.

VISPĀRĒJIE LĪGUMA NOTEIKUMI

LĪGUMA NOSLĒGŠANA

1.1. Noslēdzot Līgumu, Klients katrreiz apliecina, ka Klients ir fiziska persona, rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē, t.sk. neslēdz Līgumu savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros.

1.2. Klients apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir precīzas, patiesas un atbilstošas faktiskajai situācijai. Klients, sniegto ziņu precīzumu, patiesumu un aktualitāti apliecina pie katras Līguma noslēgšanas. “333” ir tiesības zvanīt uz Klienta norādīto mobilā telefona numuru, kura pieslēgumu Klientam piešķīris kāds no mobilo sakaru operatoriem, ja “333” ir nepieciešama papildus informācija par Klientu šī Līguma izpildei.

1.3. Līgums (šie Noteikumi tādā redakcijā, kāda publicēti Mājas lapā uz pakalpojuma iegādes brīdi) katrreiz stājas spēkā brīdī, kad Klients Mājas lapā ir akceptējis Līguma noteikumus, iegādājoties konkrēto pakalpojumu.

1.4. Noslēdzot Līgumu, Klients katrreiz apliecina, ka Klients vēlas iegādāties pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Klients ir pilnībā iepazinies ar šiem Noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst tos par sev saistošiem.

PAKALPOJUMA IEGĀDE UN APMAKSA

2.1. Vienlaikus ar Līguma noteikumu akceptēšanu Klients iesniedz “333”  pakalpojuma pieprasījumu un priekšapmaksas veidā veic Pirkuma maksas samaksu – pārskaitot naudas līdzekļus Pirkuma maksas apmērā no Klienta konta uz “333” kontu, sniedzot “333” Klienta kredītkartes/debetkartes datus Pirkuma maksas iekasēšanai. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad Pirkuma maksa tikusi ieskaitīta “333” kontā.

2.2. Klients saņem pirkuma apstiprinājumu uz tā norādīto e-pasta adresi nekavējoties pēc Pirkuma maksas samaksas. Saņemto apstiprinājumu Klients izdrukā un, ievērojot derīguma termiņu, derīguma termiņa ietvaros apmaina pret Pakalpojumu.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

3.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atteikties no pakalpojuma izmantošanas ne vēlāk kā vienu dienu (24 stundas) pirms pasākuma sākuma. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un jānosūta uz info@333.lv. Atteikuma veidlapu var lejupielādēt ŠEIT. Nauda tiek atgriezta uz Klienta norādīto kontu divu darba dienu laikā (2. dienas), un Klienta dalība pasākumā tiek anulēta.

Pasākuma norises dienās un pēc pasākuma atteikuma pieprasījumi netiks izskatīti.

3.2. Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot MK noteikumos Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, t.i.:

„22. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

22.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

3.3. Noteikumu 3.1.punktā minētajā gadījumā “333” atmaksā Klientam tā samaksātos naudas līdzekļus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas. Ja Klients vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt skaidrā naudā, Klients to norāda šo Noteikumu 3.1.punktā minētajā atteikuma veidlapā iesniedz to “333”, ierodoties darba dienā un darba laikā “333” juridiskajā adresē. “333” nekavējoties izmaksā attiecīgos naudas līdzekļus, pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Sūdzības, kas saistītas ar “333” iegādāto Pakalpojumu, Klients adresē “333” un iesniedz vai nosūta uz “333” juridisko adresi (SIA „BalticRing333”, reģ.nr. 40103537133, juridiskā adrese: Sila Priedes, Ropažu novads, Latvija, LV-2133).

4.2. “333” apņemas atbildi uz Klienta saņemto sūdzību sniegt pēc iespējas īsākā laikā, sazinoties ar Klientu pa tālruni vai uz tā norādīto e-pastu. Ja Klients nepārprotami pieprasa atbildes sniegšanu rakstveidā, nosūtot to uz “333” rīcībā esošo Klienta adresi.

ATBILDĪBA

5.1. Klients ir atbildīgs par ziņu patiesumu, precizitāti, pilnību un aktualitāti, kuras viņš saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzis, reģistrējoties “333” mājas lapā, slēdzot Līgumu un/vai nosūtot pakalpojuma pieprasījumu.

5.2. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajos Noteikumos (t.sk. Līgumā) paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi, tiktāl, ciktāl tas objektīvi iespējams.

5.3. Klients ir pilnībā atbildīgs par Pirkuma maksas samaksā izmantoto norēķinu kontu, kredītkaršu/debetkaršu izmantošanas tiesiskumu. Ja Klients Pirkuma maksas apmaksai izmanto citas personas norēķinu kontu, kredītkarti vai debetkarti, Klients apliecina, ka tam ir visas tiesības un nepieciešamais pilnvarojums šādu darbību veikšanai, pie tam šādā gadījumā “333” patur tiesības pirms pakalpojuma sniegšanas Klientam – saņemt attiecīgā norēķinu konta, kredītkartes vai debetkartes īpašnieka piekrišanu attiecīgā maksājuma veikšanai.

5.4. “333” nav atbildīgs par datu pārraides, tiešsaistes sistēmu, serveru, datora aprīkojumu, programmatūras u.tml. traucējumiem vai tehniskajām kļūmēm, kas radušās trešo personu vainas dēļ, Klientam izmantojot Mājas lapu, akceptējot noteikumus, iegādājoties Pakalpojumu, veicot maksājumus u.tml.

KLIENTA DATU APSTRĀDE

6.1. “333” ir tiesīgs veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Klients piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.

KOMERCIĀLO PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

7.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Klients apliecina, ka Klientam nav iebildumu Līguma darbības laikā saņemt “333”  komercpriekšlikumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uz reģistrācijas laikā norādīto tālruņa numuru un e-pastu. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no komercpriekšlikumu saņemšanas, to var izdarīt nospiežot no “333” saņemtās vēstules beigās esošo tiešsaisti „Ja vēlies atteikties no šiem jaunumiem, spied šeit” vai paziņojot par savu vēlmi uz “333” epastu info@333.lv.

CITI NOTEIKUMI

8.1. “333” ir tiesības sniegt informāciju par Klientu datiem saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošā Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

8.2. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Mājas lapā, ir ekskluzīvs “333” īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu “333” piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana bez iepriekšējas “333” piekrišanas ir aizliegta.

8.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

8.4. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un atbilstoši šajā Līgumā noteiktajai kārtībai ir nosūtāmi otrai Pusei vai nu pa pastu uz “333” juridisko adresi vai uz e-pastu, kas norādīts Līguma noslēgšanas laikā.

8.5. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5 (piektajā) darba dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

8.6. “333” ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajos Noteikumos (t.sk. Līgumā) pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas Noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Mājas lapā, tādejādi Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katras nākamās Līguma noteikumu akceptēšanas. Šo Noteikumu izmaiņas neattieksies uz Līgumu noteikumiem, par ko Klients ar “333” ir vienojušies līdz attiecīgo izmaiņu izdarīšanai, ja vien Klients Mājas lapā labprātīgi neatzīmē, ka piekrīt izmainītajiem Noteikumiem (t.sk. Līgumam).

8.7. Jebkurš strīds starp Pusēm tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Klientam rodas sūdzības par Līguma izpildi, Klientam ir tiesības tās nosūtīt uz “333” klientu atbalsta e-pastu un tālruni, kas ir noradīti Mājas lapā, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu un izklāstot sūdzības saturu.

SIA “Baltic Ring 333” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pakalpojuma saņemšanu tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot grāmatvedim, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu, neveiciet reģistrāciju un neiegādājieties pakalpojumus www.333.lv.
Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem Noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums un noskaidrojiet visas neskaidrības pirms veiciet reģistrāciju un/vai pakalpojumu iegādi www.333.lv.